Sprawca

38 tekstów – auto­rem jest Spraw­ca.

Na­wet gdy­byś był an­ty­bak­te­ryj­ny, da­lej byłbyś tyl­ko człowiekiem i nic nie zmy­je praw­dy.
Praw­dy, że z dru­gim uderze­niem ser­ca two­ja krew nig­dy nie będzie już pro­duk­tem z pier­wsze­go tłoczenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 kwietnia 2014, 12:43

Jeśli chodzi o Bo­ga to tak… Bóg jest, ale nie wychodzi z nieba, bo śmie­sznie wygląda. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 kwietnia 2014, 16:09

Nie ma nic ohyd­niej­sze­go od piękna,
które nie płynie z głębi serca,
a z drgań mi­lionów je­mu niepodobnych. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 29 listopada 2012, 21:05

Do­rośnij do dziecięcych butów,
to naj­lep­szy roz­miar ja­ki możesz nosić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 września 2012, 00:09

Jakże często by­wa, że człowiek kończy ja­ko pryz­mat swoich pier­wszych kroków. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 września 2012, 16:01

Jeśli już czy­tam, to czy­tam. Cza­sem całą noc. Bo widzisz, grę da się "stopnąć", film da się "stopnąć". Wyob­raźni już nie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 kwietnia 2012, 00:54

Ja­ko skra­wek tej sa­mej ot­chłani, ty i ja spa­limy się w piecu bo­ga lub in­ne­go diabła. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 marca 2012, 23:04

Naj­trud­niej po­myśleć o człowieku jak o naczy­niu piękna. Później jest z górki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 marca 2012, 20:47

Ludzie po­win­ni mieć hamulce,
choćby po to by sta­wać na czer­wo­nym świetle. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 11 grudnia 2010, 19:17

Per­pe­tuum mo­bile szczęścia:

Gdy obie oso­by so­bie nawza­jem mówią, że cie­szy ich szczęście dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 listopada 2010, 14:18

Sprawca

"Każda błyskotliwa myśl, która się ulotni, jest jak zbrodnia w twojej głowie." - Sprawca http://niknacy.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sprawca

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność